ஔசதம் - OWSHADHAM

Breaking

randomposts

Saturday, July 21, 2018

நால் வகை பெண்ணில் உத்தமி பத்மினி

நால் வகை பெண்ணில் உத்தமி பத்மினி

7/21/2018 07:56:00 PM 0 Comments
நால் வகை பெண்ணில் பத்மினியின் எப்படி இருப்பாள் பத்மினி உத்தமி செண்பக மலர் போன்ற சிவந்த மேனியும் இனியமையான சொல்லும், பொய் சொல்லாமையு...
Read More
குழந்தை பெறுவது எப்படி

குழந்தை பெறுவது எப்படி

7/21/2018 06:21:00 AM 0 Comments
குழந்தை பெறுவது எவ்வாறு எப்படி இதை பற்றி சித்தர்கள் என்ன கூறியுள்ளார்கள், ஏன் கர்பம் உண்டாக தாமதம் உண்டாகிறது. குழந்தை பெற என்ன செய்ய வ...
Read More

Friday, July 20, 2018

நான்கு வகை பெண்கள்

நான்கு வகை பெண்கள்

7/20/2018 05:43:00 PM 0 Comments
நான்கு வகை மாதர்களின் பெயர்கள் பருவமடைந்த பெண்களை நான்கு வகைகளாக அதாவது நான்கு ஜாதிகளாக பிரிக்கபட்டு ஒவ்வொரு வகை பெண்களுக்கும் அவர்க...
Read More
உடல் உறவின் நன்மைகள்

உடல் உறவின் நன்மைகள்

7/20/2018 06:41:00 AM 0 Comments
உடல் உறவினால் உண்டாகும் நன்மைகள்  உடல் உறவின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் மற்றும் பெண்களின் பருவ பெயர்கள் சித்தர்கள் கூறிய உடல் உறவ...
Read More

Thursday, July 19, 2018

உடல் உறவுக்கு உகந்த நேரம்

உடல் உறவுக்கு உகந்த நேரம்

7/19/2018 07:26:00 PM 0 Comments
உடல் உறவுக்கு மிகச் சிறந்த காலம் நேரம் இந்து சாஸ்திரங்கள் கூறும் உடல் உறவிற்க்கு ஏற்ற மாதங்கள், எந்த மாதத்தில் எத்தனை முறை உறவு வைத...
Read More